• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Byrenovering Christiansfeld

Renovering og genskabelse af gammelt gademiljø i Lindegade i Christiansfeld – nu på UNESCO´s liste over verdensarv

qxio-ios-arrow-thin-left Tilbage til Referencer

Bygherre: Kolding Kommune, Christiansfeld Spildevand og Christiansfeld Vand- & Varmeforsyning

Opgaven udført apr.-dec. 2014

Opgaven lød på total gaderenovering af den smukke Lindegade, der er hovedgaden i den historiske by Christiansfeld. Byen er netop blevet optaget på UNESCO´s liste over verdensarv, og der var meget skrappe krav til at bevare og genetablere det oprindelige bymiljø.
Gaden oprindelige udseende var defineret ud fra gamle tekster og illustrationer, og kravet var at genskabe dette miljø fuldstændigt. Dette kræver valg de de rigtige materialer samt ikke mindst at det traditionelle brolæggerhåndværk anvendes. Således er der lagt mere end 250.000 granitsten, som hver i gennemsnit har fået 8 slag pr. sten ved den præcis nedlægning.
En anden udfordring var de mange fredede og bevaringsværdige bygninger – som ovenikøbet ofte var dårligt funderede – som ikke måtte skades eller få sætningsskader under det omfattende gravearbejde. Nørgaard Anlæg havde derfor vibrationsmålere på mange huse under arbejdet, således at der kunne holdes skarp kontrol med at rystelse og vibrationer ikke overskred det tilladte med skader til følge.

Indhold i projekt:
  • Bortskaffelse af det eksisterende og nyere gademateriale
  • Udskiftning af kloak- og regnvandssystem (separering) samt opbygning af brønde
  • Nye vandledninger – både hovedledning og stikledninger til samtlige huse
  • Udskiftning af fjernvarmerør
  • Nye tomrør til fremtidige rør og kabler som f.eks. fibernet
  • Ny bundopbygning på vej og fortove samt belægning med brosten, pigsten og granitfliser
  • Beplantning i.h.t. oprindeligt, historisk udseende

Resultat:
Selvom tidsplanen var meget stram, og vi havde koordinering med fire bygherrer, blev projektet leveret til tiden, og med stor ros til genskabelsen af det oprindelige gademiljø. Projektet er en vigtig del af byens bestræbelser for at det er lykkedes at komme på UNESCO´s liste over verdensarv.